วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหากฏหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ Law Genius ครั้งที่ 2 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น