วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องจากเป็นกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเป็นหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รูปภาพเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ ที่นี่