โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดทำโครงการคนดีศรี พ.ว. ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเมืองแสนล้านช้าง เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากร และนักเรียน ผู้มีผลงานดีเด่น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ในการนี้ นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการต่อ นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร ประธานในพิธี โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลและองค์กรภายนอกที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนเข้าร่วมพิธี