Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดโครงการแนะแนวสัญจรโรงเรียนในสหวิทยาเขต และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

โรงเรียนวิทยาคารออกแนะแนวโรงเรียนในสหวิทยาเขตและพื้นที่ใกล้เคียง นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสับเปลี่ยนกันเดินทางแนะแนวให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 

%d bloggers like this: