โรงเรียนวิทยาคารออกแนะแนวโรงเรียนในสหวิทยาเขตและพื้นที่ใกล้เคียง นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสับเปลี่ยนกันเดินทางแนะแนวให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3