วันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครูรับการนิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยคณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 การนำมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) ไปใช้ในการปฏิบัติ การขับเคลื่อนการจัดการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการขั้ันพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล 21 โรงเรียน และตรวจสอบการกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA) ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 21 โรงเรียน