ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

                 (Constructivism) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริม

                 ทักษะการคิดวิเคราะห์  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (TAPSE Model)

ผู้ศึกษา         นางสาวเสาวเพ็ญ  บุญประสพ

ตำแหน่ง       ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา    โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปีการศึกษา    2562

 

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ  คือ  1)  เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2)  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  3)  เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  4) เพื่อประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  จำนวน  1 ห้องเรียน  รวมทั้งหมด 36 คนได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย  1) รูปแบบการเรียนการสอน  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์  4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t – test ) แบบ  Dependent Sample  โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา  4  ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนที่ 1  การวิจัย (Research – : Analysis) :  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบและพัฒนาหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน (Development – : Design and Development)  ขั้นตอนที่ 3  การวิจัย (Research – : Implementation) และขั้นตอนที่ 4  การพัฒนา (Development – : Evaluation) การประเมินผลและปรับปรุง

            ผลการวิจัยพบว่า

            1)  จากจุดมุ่งหมายหมายของหลักสูตร ผลการประเมินผลนักเรียนจาก PISA, TIMSS  และ O – NET  ผลการสัมภาษณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และครูผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  ผลการศึกษาการวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน  ได้สังเคราะห์เป็นรูปแบบการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาของ  มาเรียม  นิลพันธุ์ (2558: 239)  และเควิน ครูส (Kevin Kruse. 2017: Online) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ภายใต้แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  แนวคิดพิรามิดการเรียนรู้ (Learning Pyramid)  และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)

            2)  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า TAPSE  Model  มี  5  ขั้น  คือ  1) ขั้นดึงความสนใจนำเข้าสู่บทเรียน(T)  2) ขั้นปฏิบัติงานสร้างองค์ความรู้(A)  3) ขั้นนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู(P)   4) ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้ความรู้(S)  5) ขั้นประเมินผล(E) 

            3)  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ TAPSE  เท่ากับ  78.80/77.87  เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 

            4)  ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ TAPSE  ในระดับมากที่สุด