วันนี้ (9 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอพนมไพร จัดประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) มีนายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร เป็นประธานเปิดงานพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) และ การแก้ไขโรคไข้เลือดออก อำเภอพนมไพร กล่าวรายงานโดย นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผอ.รพ.พนมไพร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ซึ่งมีผู้ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ประกอบด้วย นายอำเภอพนมไพร ปลัดอำเภอพนมไพร(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) หัวหน้าคณะทำงานด้านยาเสพติด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพนมไพร (หัวหน้าคณะทำงานด้านอุบัติเหตุ) เกษตรอำเภอพนมไพร (หัวหน้าคณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์) ท้องถิ่นอำเภอพนมไพร (หัวหน้าคณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย) ผู้อำนวยการ รพ.พนมไพร (หัวหน้าคณะทำงานด้านการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี) สาธารณสุขอำเภอพนมไพร (หัวหน้าคณะทำงานด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยประคับประคอง ประธานจิตอาสาประชารัฐอำเภอพนมไพร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพนมไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพนมไพรทุกแห่ง คณะกรรมการบริหาร รพ.พนมไพร และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา ชั้น 4 อาคาร 60 ปีจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอพนมไพร มี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่ร่วมกันกำหนดและลงนามขับเคลื่อน ประกอบด้วย

1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์

2. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอุบัติเหตุทางถนน

3. การจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล และมูลฝอย

4. การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (OVCCA) และ

5. การส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ผู้พิการ ผู้ป่วยประคับประคอง