วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้