วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเข้าร่วมการประชุมเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการอบรมพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด
ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด