วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดกิจกรรมนำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อให้ชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ร่วมใจกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป