Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมแนวทางการคัดกรองเด็กสมาธิสั้น (ADHD) และบกพร่องการเรียนรู้ (LD) ในเด็ก 6-15 ปี ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยเรียน ณ โรงพยาบาลพนมไพร

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 งานอนามัยโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมแนวทางการคัดกรองเด็กสมาธิสั้น (ADHD) และบกพร่องการเรียนรู้ (LD) ในเด็ก 6-15 ปี ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทย กลุ่มวัยเรียน ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา โรงพยาบาลพนมไพร

%d bloggers like this: