วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ประจำอำเภอ เพื่อดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหา และส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา