Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมเมืองแสนล้านช้าง

%d bloggers like this: