วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 โครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และนักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ (Gifted Program) โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้องห้องเรียนพิเศษ ปี 2563 ณ อาคาร 5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร