Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดยสภานักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลาสติก และรณรงค์การลดใช้พลาสติก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักถึงอันตรายของการใช้พลาสติกให้แก่่เยาวชนรุ่นใหม่ 

%d bloggers like this: