Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถนะ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพนมไพร

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: