Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตามการบริหารงานการเงินการบัญชีและสินทรัพย์ของโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน สพม.27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *