Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม. 27 เข้าตรวจสอบอาคาร 3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารที่ดำเนินการขอรื้อถอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *