Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 และป้ายศูนย์เสมารักษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *