Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี พ.ศ. 2563 และการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: