Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *