Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Gifted Program นำนักเรียนเข้ารับรางวัลรายการแข่งขันการทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *