ประกาศ

วันที่ 26-30 ก.ค. 64

ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

Online เป็น On-Hand (ไม่มี Live สดสอน)

และเริ่มเรียนออนไลน์อีกครั้ง

วันจันทร์ที่ 2 ส.ค. 64