Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกำหนดแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้วิธีการรูปแบบผสมผสาน