โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนทุกคน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดช่วงเวลาการตอบแบบประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://forms.gle/GmUAHPCYbmcWXhAm7
🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
https://forms.gle/Vu3pxngEKvjVzKKY7
🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
https://forms.gle/ak3QSTKVizYNo2C1A
🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://forms.gle/diqjF378boKdS2QH9
🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
https://forms.gle/4bQ9dFUHWbhQJKFu6
🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
https://forms.gle/TFVtSLdGtRxL41659