ประเภท กรีฑา มีดังนี้
18 ปีชาย
จิรพงศ์ ฉัตตะนัน
-พุ่งแหลน เหรียญเงิน
เบญจมิน ทำพนม
-วิ่ง800ม. เหรียญเงิน
-กระโดดไกล เหรียญทองเเดง
อดิศร อ่อนณะนัย
-วิ่ง5,000ม. เหรียญทองแดง
18 ปีหญิง
น.ส.ปนัดดา แสนคาร
-วิ่ง 100 เมตร เหรียญทอง
-วิ่ง 200 เมตร เหรียญทอง
-กระโดดไกล เหรียญทอง
-ทุ่มน้ำหนัก เหรียญทอง
-ขว้างจักร เหรียญทอง
-พุ่งแหลน เหรียญทองแดง
น.ส.เมธาวดี กอศรี
-ขว้างจักร เหรียญเงิน
-ทุ่มน้ำหนัก เหรียญทองแดง
16 ปีหญิง
น.ส.อนันตญา สิงหาทอล
-วิ่ง 100 ม. เหรียญทองแดง
-วิ่ง 200ม. เหรียญเงิน
-โดดไกล เหรียญทองแดง
-ทุ่มน้ำหนัก เหรียญเงิน
น.ส.วิภาวรรณ พุงไธสง
-พุ่งแหลน เหรียญทอง
-ทุ่มน้ำหนัก เหรียญทอง
-ขว้างจักร เหรียญทอง
-กระโดดไกล เหรียญเงิน
14 ปีหญิง
พรวิมล อ่างแก้ว
-ขว้างจักร เหรียญทอง
-ทุ่มน้ำหนัก เหรียญทอง
-วิ่ง 800ม. เหรียญเงิน

ประเภท มวยสากลสมัครเล่น
1. อาทิตย์ คัชรินทร์
ชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นนำหนักไม่เกิน 49 กก.
2. รพีภัทร ชำนาญกิจ
ชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก.
3. น.ส.จีรนันท์ โกศลแสงวงษา
รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กก.
4. อนุวัตร กันยาเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.