โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารร่วมกับสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ จัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร วิทยากรผู้ให้การอบรม ได้แก่ นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ