Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารร่วมกับสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ จัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร วิทยากรผู้ให้การอบรม ได้แก่ นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: