Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

ประกาศโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ไฟล์ประกอบ : แจ้งแนวปฏิบัติในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประกาศโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (27 ม.ค. 2565)