รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค. 2565) ณ ห้องพัสดุ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร