โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ เฉิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 2 จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) หลังจากได้เข้าอบรมค่ายที่ 1 และเข้าทดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายที่ 2 จากนักเรียน 73 คน คัดเลือกรับ 30 คน 

จากนี้นักเรียนจะได้ไปเข้าค่ายโอลิมปิก สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-25 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะได้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์และตัวแทนประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป