Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามนโยบายของทางราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2565 ของผู้บริหารสถานศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: