📣ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามห้องสอบ

📌สอบวันที่ 25 มีนาคม 2565 (08.30-12.00 น.) ***นำบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตัวตนมายืนยันการเข้าสอบ*** 

📌ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2565 

📌มอบตัววันที่ 31 มีนาคม 2565 (08.30-12.00 น.)

https://drive.google.com/file/d/18h_lhXJ977IPRCKJzAVaipjD_gvmwhkl/view?usp=sharing