📣กำหนดการมอบเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2) ของนักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564
📌วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ณ อาคาร 46 ปี (โดม)
—————–
💚🤍ภาคเช้า (ม.3)
09.00-10.00 น. ม.3/1-3/4
10.05-11.00 น. ม.3/5-3/7
11.05-12.00 น. ม.3/8-3/10
💚🤍ภาคบ่าย (ม.6)
13.00-14.00 น. ม.6/1-6/3
14.05-15.00 น. ม.6/4-6/6
15.05-16.00 น. ม.6/7-6/8
—————–
📗กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
👔แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น
⚠️กรณีไม่ได้มารับด้วยตนเองให้ผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะมารับแทน ไม่ให้เพื่อนรับแทน