กลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชมนาท

นางสาวชมนาท พรหมโคตร
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

พวงชมภู

นางสาวพวงชมภู สาระโภค

un-01-01

นายศุภชัย กินนารัตน์

un-01-01

นางสาวสุดาทิพย์ ถวิลไพร

สุรเชษฐ

นายสุรเชษฐ สังสนา