กลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระนอง

นางระนอง สีพลี
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

รักษิณา
นางสาวรักษิณา แสนบุญเรือง
un-01-01

นางวราภรณ์ ศรีเชษฐา

วราภรณ์-ทับ
นางวราภรณ์ ทับพิลา
มยุรี
นางสาวมยุรี มานะดี
จิตรดา
นางสาวจิตรดา โพชะโน
ปณิตา
นางปณิตา สุขประเสริฐ
ศิริศักดิ์
นายศิริศักดิ์ พระศรี
ศิวาพร
นางสาวศิวาพร สิงห์นันท์
พชรกาญจน์
นางสาวพชรกาญจน์ เพชรขาว
ณัชชารีย์
นางสาวณัชชารีย์ บุญเจริญ
un-01-01
นางอมรรัตน์ วงศ์เพชรชารัต
รัชญาพร
นางสาวรัชญาพร คำจันทร์
un-01-01

นางพิมพ์ภัทท์ชุดา โคตรสมบัติ

un-01-01

Mr.Marco Sanchez Quichimbo

un-01-01

Mr.Bryan Pacleb Trinidad