กลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา

un-01-01

นายอิสระพงศ์ เนตรวงศ์
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

เสาวนีย์
นางสาวเสาวนีย์ บรรณาลัย
un-01-01
นายภัทรพล เมืองชุมพล
วรพล
นายวรพล เวียงแก้ว
พจมาน
นางสาวพจมาน นาคะเมฆ
un-01-01
นางสาวรตน กองศรี
un-01-01
นายธรรมรัตน์ สุวรรณหงษ์
un-01-01

นายเทพประสิทธิ์ อาจเอื้อม

un-01-01

นายบดินทร์ ศิลาวงษ์