สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

1 นายวนิช   กิริยะ นายกสมาคม
2 พ.ต.ต.ภัทรพล   ภิรมย์รักษ์ อุปนายก  คนที่ 1
3 นายสุวรรณ   ศรีนวล อุปนายก  คนที่ 2
4 นายทินกร   พันธโคตร อุปนายก  คนที่ 3
5 นายพิชัย   สีพลี เลขานุการ
6 นางสายทอง   มลสอุม ผช.เลขานุการ
7 นางสาวชื่นนภา   คมขำ ผช. เลขานุการ
8 นายสุพจน์   สวัสดิพาณิชย์ นายทะเบียน
9 นางระนอง   สีพลี ผช.นายทะเบียน
10 นายสังวาลย์   ชุปวา สวัสดิการ
11 นายบัญฑิต   ทองปาน ประชาสัมพันธ์
12 นางสาวปัญญ์ปรียา   สุกใสสิทธิกุล ผช.ประชาสัมพันธ์
13 นายพรพรหม   ศิลารัตน์ ผช.ประชาสัมพันธ์
14 นางศณัตตา   กิริยะ เหรัญญิก
15 นางนิรมล   จันทร์แก้ว ผช. เหรัญญิก
16 นางสาวสุภาพ  โพธาราม ปฏิคม
17 นายวินัย   ดีคำไฮ กิจกรรม
18 นายสุทิน   แสนวงค์ ผช.กิจกรรม
19 นายสมพร   พุทธาสมศรี ผช.กิจกรรม
20 นายวิชิต   สีดา กรรมการ
21 นายสิทธิศักดิ์   ศรีพนมเขต กรรมการ
22 นางศิริกร   สารคาญ กรรมการ
23 นางไพวรรณ   ชุปวา กรรมการ
24 นางจุรีพร   กาญจนศิริรัตน์ กรรมการ
25 นางพัชนี   ถวิลไพร กรรมการ
26 นายการ   คำรัตน์ กรรมการ
27 นายอนุวัตร   หาญมนตรี กรรมการ
28 นายสิทธิรัตน์   มิรัตนไพร กรรมการ
29 คุณไพฑูล   จักษวงค์ กรรมการ
30 พ.ต.อ.สุรชัย  สุกใส กรรมการ
31 นายศิริศักดิ์  เสาะสมบูรณ์ กรรมการ
32 นายยอดเพชร  อนุไพรวรรณ กรรมการ
33 นายอนุชา  อนุพรวิเศษณ์ กรรมการ
34 นายเสกสรร  บรรหาบุตร กรรมการ
35 นายวีระพันธ์  หันชะนา กรรมการ
36 นายเชี่ยวชาญ  หวังผือ กรรมการ
37 นางสาวเกษสุดา  พิมพ์พา กรรมการ
38 นางพรพนา  สำราญรื่น กรรมการ
39 นายไพรัตน์  ทรัพย์อนันต์ กรรมการ
40 นายฐานันท์  ศรีพลี กรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

1 นายอนุสรณ์  ทาสระคู
2 พต.ชาญณรงค์  ชนะสงคราม
3 นายธนพล  โอฆะพนม
4 นายสถิตย์   พนมศักดิ์
5 นายพิทักษ์  บัวแสงใส
6 นายบุญเหลือ  สิงธีร์
7 นายคำสุก  ศิลาเหลือง
8 นายวินัย  สิมสีแก้ว
9 นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
10 นายประเสริฐ  วรกาญจนบุญ
11 นายสาคร  กล้าหาญ
12 นางสาวภิญญาดา  สังสนา
13 นายวัชรินทร์  เอี่ยมรัศมีกุล