สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

1นายวนิช   กิริยะนายกสมาคม
2พ.ต.ต.ภัทรพล   ภิรมย์รักษ์อุปนายก  คนที่ 1
3นายสุวรรณ   ศรีนวลอุปนายก  คนที่ 2
4นายทินกร   พันธโคตรอุปนายก  คนที่ 3
5นายพิชัย   สีพลีเลขานุการ
6นางสายทอง   มลสอุมผช.เลขานุการ
7นางสาวชื่นนภา   คมขำผช. เลขานุการ
8นายสุพจน์   สวัสดิพาณิชย์นายทะเบียน
9นางระนอง   สีพลีผช.นายทะเบียน
10นายสังวาลย์   ชุปวาสวัสดิการ
11นายบัญฑิต   ทองปานประชาสัมพันธ์
12นางสาวปัญญ์ปรียา   สุกใสสิทธิกุลผช.ประชาสัมพันธ์
13นายพรพรหม   ศิลารัตน์ผช.ประชาสัมพันธ์
14นางศณัตตา   กิริยะเหรัญญิก
15นางนิรมล   จันทร์แก้วผช. เหรัญญิก
16นางสาวสุภาพ  โพธารามปฏิคม
17นายวินัย   ดีคำไฮกิจกรรม
18นายสุทิน   แสนวงค์ผช.กิจกรรม
19นายสมพร   พุทธาสมศรีผช.กิจกรรม
20นายวิชิต   สีดากรรมการ
21นายสิทธิศักดิ์   ศรีพนมเขตกรรมการ
22นางศิริกร   สารคาญกรรมการ
23นางไพวรรณ   ชุปวากรรมการ
24นางจุรีพร   กาญจนศิริรัตน์กรรมการ
25นางพัชนี   ถวิลไพรกรรมการ
26นายการ   คำรัตน์กรรมการ
27นายอนุวัตร   หาญมนตรีกรรมการ
28นายสิทธิรัตน์   มิรัตนไพรกรรมการ
29คุณไพฑูล   จักษวงค์กรรมการ
30พ.ต.อ.สุรชัย  สุกใสกรรมการ
31นายศิริศักดิ์  เสาะสมบูรณ์กรรมการ
32นายยอดเพชร  อนุไพรวรรณกรรมการ
33นายอนุชา  อนุพรวิเศษณ์กรรมการ
34นายเสกสรร  บรรหาบุตรกรรมการ
35นายวีระพันธ์  หันชะนากรรมการ
36นายเชี่ยวชาญ  หวังผือกรรมการ
37นางสาวเกษสุดา  พิมพ์พากรรมการ
38นางพรพนา  สำราญรื่นกรรมการ
39นายไพรัตน์  ทรัพย์อนันต์กรรมการ
40นายฐานันท์  ศรีพลีกรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

1นายอนุสรณ์  ทาสระคู
2พต.ชาญณรงค์  ชนะสงคราม
3นายธนพล  โอฆะพนม
4นายสถิตย์   พนมศักดิ์
5นายพิทักษ์  บัวแสงใส
6นายบุญเหลือ  สิงธีร์
7นายคำสุก  ศิลาเหลือง
8นายวินัย  สิมสีแก้ว
9นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
10นายประเสริฐ  วรกาญจนบุญ
11นายสาคร  กล้าหาญ
12นางสาวภิญญาดา  สังสนา
13นายวัชรินทร์  เอี่ยมรัศมีกุล