คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

1ดร. สะอาด ขันอาษาประธานกรรมการ
2นายวิรัตน์ พวงช้อยผู้ทรงคุณวุฒิ
3นายจำรัส แสนศรีผู้ทรงคุณวุฒิ
4นายชาตรี ป้องโล่ห์ผู้ทรงคุณวุฒิ
5นายคมศักดิ์ จันทรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
6นางฉัตรชฎา พันธโคตรผู้ทรงคุณวุฒิ
7นางฟ้ามุ่ย กนกนภากุลผู้ทรงคุณวุฒิ
8นางสุพรรณิการ์ ปากวิเศษผู้แทนผู้ปกครอง
9นายทริณทร์รัฐ อรรคฮาดผู้แทนครู
10นายไชยพร แซ่ต่างผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11นายธนพล  โอฆะพนมผู้แทนองค์กรชุมชน
12นายบัณฑิต ทองปานผู้แทนศิษย์เก่า
13พระครูปริยัติคุณานุกูลผู้แทนองค์กรศาสนา
14นายคำสุก ศิลาเหลืองผู้แทนองค์กรศาสนา
15นายอนุสรณ์ ทาสระคูกรรมการและเลขานุการ