คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร