สมาคมผู้ปกครองและครู

1

นายธนพล โอฆะพนม

นายกสมาคม

2

นายอนุสรณ์ ทาสระคู

อุปนายกสมาคมคนที่ 1

3

นายศิลา ว่างเว้น

อุปนายกสมาคมคนที่ 2

4

นายประดิษฐ์ บานแบ่ง

อุปนายกสมาคมคนที่ 3

5

นายเอนก อุดมวงค์

เลขานุการ

6

นางวราภรณ์ ศรีเชษฐา

เลขานุการ

7

นายคมศักดิ์ จันทรักษ์

เลขานุการ

8

นางขวัญใจ เพียรชนะ

เลขานุการ

9

นางสาวเกษสุดา พิมพ์พา

เหรัญญิก

10

นายปานทอง ชัยนิจ

เหรัญญิก

11

นางระนอง สีพลี

ปฏิคม