กลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บัณฑิต

นายบัณฑิต ชิดนอก
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

พัชนี

นางพัชนี ถวิลไพร

เพ็ญศรี

นางเพ็ญศรี นามตาแสง

un-01-01

นางสาวปรีดาพร แก้วโสภา

ศิริพร-ว

นางศิริพร วรรณภพ

un-01-01

นางสาวสราลี สุขประเสริฐ

un-01-01

นางสาวดารารัตน์ นาห่อม

un-01-01

นางสาวณัฏฐนันท์ คำภู

พิมพ์ชนก

นางสาวพิมพ์ชนก หชัยกุล

un-01-01

นางเบญจมาศ โกนจา

อัจฉราภรณ์

นางสาวอัจฉราภรณ์ พรมธิดา

ทฤฒมน

นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย

ณัฐวุฒิ

นายณัฐวุฒิ เกื้อหนองขุ่น

un-01-01
นายธีรยุทธ ขันธวงศ์