แนวปฏิบัติในการมาเรียน ปีการศึกษา 2563

"รูปแบบที่ 5 สลับกลุ่ม แบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม"

กลุ่มที่ 1 ให้มาเรียนตามวันที่มีสัญลักษณ์ /

กลุ่มที่ 2 ให้มาเรียนตามวันที่มีสัญลักษณ์ //