! ! ! ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ! ! !

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อดังกล่าว โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จึงประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ ทาสระคู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเอนก อุดมวงค์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายอำนาจ ชินศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายจักราช หินซุย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจำรัส แสนศรี

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอรรถกร ภูพวก

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

0
จำนวนบุคลากร
0
จำนวนนักเรียน

ติดต่อ (Contact)