Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
ปรับเวลาเรียน (ภาคบ่าย)
คาบที่ 3 12.30-13.30 น.
คาบที่ 4 14.00-15.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *