Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 64 เป็นต้นไปปรับเวลาเรียน (ภาคบ่าย)คาบที่ 3 12.30-13.30 น.คาบที่ 4 14.00-15.00 น.

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ‼️❌ เรื่อง ปิดให้บริการสนามกีฬา สนามฟุตบอล อาคารโดม 46 ปี ในโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติม ❌

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับระบบการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2564

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

สามารถเข้าดูรูปภาพกิจกรรมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่วงเช้า >>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ppw101&set=a.5753718904668427ช่วงบ่าย >>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ppw101&set=a.5754338111273173 มัธยมศึกษาปีที่ 4 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ppw101&set=a.5759528747420776

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (แยกตามห้องเรียน)

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แยกตามห้องเรียน)

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการเปิดซองประมูล ราคาเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Categories
ข่าววิชาการ

สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 และแจกข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27, 29 มีนาคม 2564 นั้น ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร) ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์