Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค. 2565)

รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค. 2565) ณ ห้องพัสดุ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ตัวเเทนชมรม การประกวดการนำเสนอการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 2 สอวน.

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ เฉิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6  ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 2 จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) หลังจากได้เข้าอบรมค่ายที่ 1 และเข้าทดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายที่ 2 จากนักเรียน 73 คน คัดเลือกรับ 30 คน  จากนี้นักเรียนจะได้ไปเข้าค่ายโอลิมปิก สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-25 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะได้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์และตัวแทนประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

Categories
ข่าววิชาการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น ม.2,3,5,6 ประจำปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น ม.2,3,5,6 ประจำปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 ตามลิงค์ >> https://drive.google.com/drive/folders/1Le7xBnv8w0K-J1Qx7SoxyNsZ6I9_rvRq?usp=sharing

Categories
ข่าววิชาการ

กำหนดการมอบเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2) ของนักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการมอบเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2) ของนักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ณ อาคาร 46 ปี (โดม)—————–ภาคเช้า (ม.3)09.00-10.00 น. ม.3/1-3/410.05-11.00 น. ม.3/5-3/711.05-12.00 น. ม.3/8-3/10ภาคบ่าย (ม.6)13.00-14.00 น. ม.6/1-6/314.05-15.00 น. ม.6/4-6/615.05-16.00 น. ม.6/7-6/8—————–กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้นกรณีไม่ได้มารับด้วยตนเองให้ผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะมารับแทน ไม่ให้เพื่อนรับแทน

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

📣ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2565รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 –12.00 น. ณ อาคาร 5 อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเอกสารการมอบตัว1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา2. เงินระดมทรัพยากรม.1 จำนวน 5,655 บาทม.4 จำนวน 6,155 บาทหากนักเรียนไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับสำรองถัดไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ครูสนั่น 095-660-1549

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามนโยบายของทางราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2565 ของผู้บริหารสถานศึกษา

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามห้องสอบ

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามห้องสอบ 📌สอบวันที่ 25 มีนาคม 2565 (08.30-12.00 น.) ***นำบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตัวตนมายืนยันการเข้าสอบ***  📌ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2565  📌มอบตัววันที่ 31 มีนาคม 2565 (08.30-12.00 น.) https://drive.google.com/file/d/18h_lhXJ977IPRCKJzAVaipjD_gvmwhkl/view?usp=sharing

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

📣ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565⚠ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้อง————–ห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต ม.1 และ ม.4 สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2565ห้องเรียนกีฬาฟุตบอล ม.1 คัดเลือกภาคปฏิบัติ วันที่ 27 มีนาคมห้องเรียนปกติ ไม่มีการสอบคัดห้องเรียน (ตามประกาศใต้โพสต์) ให้เตรียมหลักฐานและชำระค่าเทอมในวันมอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2565(รายละเอียดวันเวลาสถานที่ของการมอบตัวและรายละเอียดค่าเทอมจะประกาศแจ้งอีกครั้ง)————–รายชื่อ ม.1ห้องเรียนปกติ >>https://drive.google.com/file/d/1qFgnuI2kaokJKrGQjdjSrxNE4Csw72Or/view?usp=sharingห้องเรียนกีฬาฟุตบอล (FEP) >>https://drive.google.com/file/d/1wpbVKbKjAJKnJI32F4qfJkbkjWfWHQRo/view?usp=sharingห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต (Gifted) >>https://drive.google.com/file/d/1Q11aZTX4g9wmE0Uc-yJ3OPLSEwVXtSyy/view?usp=sharing—————รายชื่อ ม.4 แผนการเรียนวิทย์คณิต >>https://drive.google.com/file/d/1ETD8g0JXQgyzbUfx3-ssUI59of-sdSWD/view?usp=sharingแผนการเรียนวิทย์คณิต (เตรียมวิศวะ) >>https://drive.google.com/file/d/1ilQ8djqHDpi2RUfid3vQW0bXTcyJavPN/view?usp=sharingแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษฯ >>https://drive.google.com/file/d/14xvpzuZgK15IVbs3OwM8nfR2a5f9nzIH/view?usp=sharingแผนการเรียนอังกฤษ-ธุรกิจ >>https://drive.google.com/file/d/1d3uNGp_Wdvg958p99YoXK9KbRKU2WmqG/view?usp=sharingแผนการเรียนภาษา >>https://drive.google.com/file/d/1T493_PsXoJtHvP_puM4lPgOEstjJmGS4/view?usp=sharing

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

ประกาศโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ไฟล์ประกอบ : แจ้งแนวปฏิบัติในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประกาศโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (27 ม.ค. 2565)