กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนวิยา พวงพี่
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

นางนวพร ทองนาเมือง

นางสาวเกษสุดา พิมพ์พา

นางสาวศิริพร ศิลาเหลือง

นางสุจินดา พลอยสมบูรณ์

นางสาวปรียาภรณ์ โนนแก้ว

นางสาวกนกวรรณ อโนนาม

นางสาวธิดานันท์ ธาระมนต์

นางสาวปวีณา เนตรวงศ์

นาวสาวจันทร์เพ็ญ พานะรม