ค่ายจิตอาสาพัฒนาวิชาการก้าวไกลเพื่อพนมไพรบ้านเฮา (โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในตำบลโพธิ์ชัย)

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย ผู้อำนวยการ อนุสรณ์ ทาสระคู ได้จัดค่ายจิตอาสาพัฒนาวิชาการก้าวไกลเพื่อพนมไพรบ้านเฮา (โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารร่วมกับโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนในตำบลโพธิ์ชัย) ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ร่วมกับคณะครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เป็นผู้จัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษเพื่อเตรียมสอบ O-NET และกิจกรรมทางวิชาการให้กับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลโพธิ์ชัย

เริ่มแล้ว!! บรรยากาศในการติว O-NET วันแรกของ ม.3 และ ม.6

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดให้มีการสอนเสริมพิเศษเพื่อการเตรียมสอบ O-NET  ให้กับระดับชั้นม.3 และ ม.6 เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร และเพื่อพัมนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

ศิษย์เก่าแจกเสื้อกันหนาว

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารมีความยินดียิ่งในการต้อนรับรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นห่วงรุ่นน้อง ได้ร่วมกันนำเสื้อกันหนาวมาแจกให้กับน้อง ๆ ที่มีความขาดเเคลนเสื้อกันหนาวอันเป็นสิ่งจำเป็นในฤดูหนาวนี้ เพื่อปกป้องร่างกายจากความหนาวเย็นของอากาศตามฤดูกาลของประเทศไทย 

นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนสตรีศึกษา จัดการสอบแข่งขันทักษะความเป็นสังคมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นประถมศึกาาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เพื่อทดสอบแนวข้อสอบสังคมศึกษาโรงเรียนสตรีศึกษาเทียบเคียงกับความรู้ของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการนำความรู้ในวิชาสังคมศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษามากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการสอบเเข่งขันในเวที่ต่าง ๆ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  ในการนี้ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน ซึ่งจะมีการประกาศผลสอบในวันที่ 2 มกราคม 2562

นักเรียนวงโยธวาทิตศึกษาดูงาน THAILAND WORLD MUSIC CHAMPIONSHIPS การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประกวดวงโยธวาทิตโลก หรือ Thailand World Music Championships ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยในวันที่ 21 ธันวาคม 2562  เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารนำโดย คุณครูมรกต หันตุลา ได้นำนักเรียนวงโยธวาทิต จำนวน 30 คน เข้ารับชมการประกวดในวันเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบทางการศึกษาการเล่นเครื่องดนตรี สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน และนำประสบการณ์กลับมาพัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27 Science Contest 2019 ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ด้วยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27 Science Contest 2019 ประจำปี 2562 ระดับชั้น ป.1-2, 3-4, 5-6 และระดับชั้น ม.1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และพัฒนาความรู้ความสามารด้านวิทยาศาสตร์ ในการนี้ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันดังกล่าว และจะมีการประกาศผลการสอบแข่งขันในวันที่ 15 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และทาง facebook page : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระฯ (Languages Skills Competition)

วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระฯ ณ อาคาร 4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านภาษา โดยมีกรรมการเป็นคุณครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้

นักเรียนผ่านการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 67 (67th Test of Proficiency in Korean)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 คุณครูศิวาพร สิงห์นันท์ ครูสอนภาษาเกาหลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้นํา นักเรียนเข้าร่วมการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 67 (67th Test of Proficiency in Korean ) ( 제67회 한국어능력시험 )  ผลการสอบวัดระดับ ประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั่วประเทศ พร้อมกับประเทศเกาหลี ปรากฏว่า นักเรียนสอบผ่านวัดระดับ ระดับที่ 1 จํานวน  2 คน จากจํานวน 3 คน ดังต่อไปนี้ 1. นางสาวศิริประภา แพงคํารักษ์ ได้คะแนน การฟัง 78 คะแนน การอ่าน 38 คะแนน รวม 113 คะแนน […]

ยินดีต้อนรับครูใหม่ คุณครูณัชชาพร ศรีทานันท์ (วิทยาศาสตร์)

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับครูย้ายมาใหม่ “คุณครูณัชชาพร ศรีทานันท์” (นางสาวณัชชาพร ศรีทานันท์) จากโรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562