Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการเรียน 1/2564 ทางเว็บไซต์https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspxหรือสามารถเข้าดูได้จากหน้าเว็บไซต์โรงเรียนได้ — ในปีนี้โรงเรียนงดการปิดประกาศที่บอร์ดกลาง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ยังคงไม่คลี่คลาย —สามารถดูเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลักได้ที่ เพจ งานทะเบียน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารสำหรับนักเรียน ติด 0 ร มส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ดำเนินการดังนี้1.รับใบยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียนที่ลิ้นชัก หน้าห้องทะเบียน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 25642.นำคำร้องไปยื่นเพื่อขอแก้ผลการเรียน กับครูประจำวิชา ในวันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2564*** ถ้าเปิดเรียนมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดเรียนหรือมีการแจ้งเรียน ออนไลน์ จะประกาศแนวทางปฏิบัติใหม่ในลำดับต่อไป ***

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนทุกคน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดช่วงเวลาการตอบแบบประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1https://forms.gle/GmUAHPCYbmcWXhAm7🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2https://forms.gle/Vu3pxngEKvjVzKKY7🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3https://forms.gle/ak3QSTKVizYNo2C1A🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4https://forms.gle/diqjF378boKdS2QH9🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5https://forms.gle/4bQ9dFUHWbhQJKFu6🔴 แบบประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6https://forms.gle/TFVtSLdGtRxL41659

Categories
ข่าววิชาการ

สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 และแจกข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27, 29 มีนาคม 2564 นั้น ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร) ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ 

Categories
ข่าววิชาการ

สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 และแจกข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563

  เข้าดูผลการทดสอบที่ Link นี้http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร) ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์